The UK development organisation and membership
body for community and participatory dance
You are here:> Home > Developing Practice > Events and activities > Wales Commissions 2014 / Comisiynau Cymru 2014
Wales Commissions 2014 / Comisiynau Cymru 2014

In celebrating and reflecting the unique history, culture and infrastructure of community dance in Wales, the host nation of the first People Dancing international event, we commissioned four artists / organisations in Wales to develop their practice and in three cases, create new performance works to be shared at the event.

Supported by Arts Council Wales, these performance commissions provided developmental experience for artists in Wales through creative partnerships with international dance artists who work in communities across the world. By working creatively with a dedicated international artist, the commissioned artists in Wales were supported to create new dance performance work with people in community settings.

The four Wales Commissions projects are:

  • Lisa Spaull
  • Dawns Powys Dance - Joanna Young
  • TAN Dance - Leila Bebb, Catherine Coombs and Carol Brown
  • Cai Tomos
---

Wrth ddathlu ac ystyried hanes unigryw dawns gymunedol yng Nghymru, y wlad sy’n gartref i People Dancing, byddwn yn cydweithio gyda artistiaid dawns gymunedol ac ymarferwyr dawns yng Nghymru i gynhyrchu pedwar comisiwn perfformio newydd.

Gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru , bydd y perfformiadau hyn yn darparu profiad arbrofol i artistiad yng Nghymru drwy bartneriaethau creadigol gydag artistiaid rhyngwladol sy’n gweithio mewn cymunedau ledled y byd. Drwy weithio’n greadigol gydag artistiaid rhyngwladol penodol, caiff artistiaid yng Nghymru eu cynorthwyo i greu gwaith dawns i’w berfformio mewn lleoliadau yn y gymuned. Mae Canolfan y Mileniwm yn cynorthwyo datblygiad a chyflwyniad y comisiynau hyn yn Pobl yn Dawnsio/People Dancing.

Y pedwar prosiect yng Nghymru ydy:

  • Lisa Spaull
  • Dawns Powys Dance - Joanna Young
  • TAN Dance - Leila Bebb, Catherine Coombs and Carol Brown
  • Cai Tomos
Lisa Spaull

Lisa Spaull, a freelance choreographer and performer from Llandudno, North Wales created a work with children and their parents based on sealife creatures. Using her experience of creating professional work and leading sessions for the community, particularly children’s dance at Venue Cymru where she is a Creu Cymru Dance Buddy, Lisa will guide the participants through an interactive creative process with a visual artist and musician.

Developing on her interest with intergenerational dance work, Lisa recruited participants from the area through existing members of a popular storytelling group at Venue Cymru.<

Venue Cymru supported the creation of the performance work with rehearsal space in support of Lisa as a Dance Buddy, and with a first performance for the local community in advance of People Dancing.

Lisa will be working with Bronja Novak Lindblad, an artist in residence at Danstationen, Malmo, Sweden. Bronja has developed a portfolio of projects and performance work for children and families, including presentations at the SALTO Festival for young audiences in Sweden.

A film of the performance as presented at People Dancing, the international event, will appear here in early 2015.

Find out more about the commission through Lisa’s website and gallery.Coreograffydd llawrydd a pherfformwraig ydy Lisa Spaull. Mae’n dod o Landudno, Gogledd Cymru, a bydd yn creu gwaith gyda phlant a’u rhieni yn seiliedig ar greaduriaid y môr. Gan ddefnyddio’i phrofiad o greu gwaith proffesiynol ac arwain sesiynau yn y gymuned, yn enwedig dawns plant yn Venue Cymru lle mae’n Fydi Dawns Creu Cymru. Bydd Lisa yn arwain y rhai fydd yn cymryd rhan drwy broses greadigol ryngwethiol gydag artist gweledol a cherddor.

Gan ddatblygu ei diddordeb mewn gwaith dawns rhyng-genedlaethau, mae Lisa wrthi’n recriwtio cyfranogwyr sy’n dod o’r ardal drwy aelodau grwp adrodd straeon yn Venue Cymru. Bydd tua 10 – 16 o bobl yn cymryd rhan a chydbwysedd rhwng yr ifanc a’r oedolion sy’n perthyn iddyn nhw.

Mae Venue Cymru yn cynorthwyo drwy ddarparu gofod ymarfer ar gyfer Lisa fel Bydi Dawns ac aelodau’r gymuned leol fydd y rhai cyntaf i gael gweld y perfformiad cyn yr achlysur yn Pobl yn Dawnsio .

Bydd Lisa’n cydweithio gyda Bronja Novak Lindblad, artist preswyl yn Danstationen, Malmo, Sweden. Mae Bronja wedi datblygu portffolio o brosiectau gwaith ar gyfer plant a theuluoedd gan gynnwys cyflwyniadau yng Ngwyl SALTO, ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yn Sweden.

Cyflwynir y perfformiad Ddydd Gwener fel rhan o raglen Pobl yn Dawnsio.

Dilynwch hynt a helynt eu comisiwn drwy wefan ac oriel Lisa.

Dawns Powys Dance

Joanna Young, a Cardiff-based dance artist with extensive experience of working with communities across Wales and producing her own professional work, worked with participants from Dawns Powys Dance. Joanna collaborated with Portugese composer Felipe Sousa and British film maker Simon Clode. The creative team worked to create a movement installation using the Dark Sky Zone and Dark Sky Reserve status given to areas of Powys as their stimulus. The status awards recognise the low light pollution in the area making for excellent visibility of star constellations.

Joanna used her experience of working with Dawns Powys Dance community groups to create a cast of 8 people combined of young people from Powys Youth Dance Company and older people from Senior Moment(um). Working directly with the three collaborators, the participants’ stories were reflected through the installation with film, sound and their own live performance.

Through this collaborative researching and devising process, Joanna developed her own practice and the participant experience of a creative process. The work was presented as an installation with three live performance periods at the People Dancing international event to allow a larger number of delegates to experience it, and the ‘dress rehearsal’ of the work was opened to an audience of participant family and friends / public in Llandrindod Wells in advance.

View the trailer for the commission below and find more information on the Dawns Powys Dance website, Joanna and Felipe’s websites, and the Dawns Powys Dance Facebook page.Bydd Joanna Young, artist o Gaerdydd gyda phrofiad helaeth o weithio gyda chymunedau ar hyd a lled Cymru a phrofiad o gynhyrchu ei gwaith proffesiynol ei hun, yn gweithio gydag aelodau o Ddawns Powys Dance. Bydd Joanna yn cydweithio gyda chyfansoddwr o Bortiwgal, Filipe Sousa, a’r gwneuthurwyr ffilm o Brydain, Simon Clode. Bydd y tîm creadigol yn gweithio i greu gosodiad symud gan ddefnyddio’r statws Dark Sky Zone a Dark Sky Reserve roddir i rai ardaloedd ym Mhowys. Mae’r statws yn cydnabod bod y cyfryw ardaoledd yn isel o ran llygredd a bod hynn’n eu gwneud y lleoedd ardderchog i weld y sêr.

Bwriad Joanna ydy defnyddio’i phrofiad o weithio gyda grwpiau cymunedol Dawns Powys i greu cast o 12-16 o bobl, yn gyfuniad o bobl ifanc o Gwmni Dawns Ieueuctid Powys a phobl hyn o 'Senior Moment(um)'. Wrth weithio’n uniongyrchol gyda’r tri chydweithiwr, caiff hanesion y cyfranogwyr eu hadlewyrchu drwy’r gosodiad, gyda ffilm, sain a’u perfformiad byw eu hunain.

Drwy gyd ymchwilio a chyd-ddyfeisio’r broses, mae Joanna yn edrych ymlaen i ddatblygu ei harferion ei hun a phroses greadigol y cyfranogwyr tu hwnt i’w profiad arferol. Cyflwynir y gwaith ddwy neu dair gwaith yn ystod Pobl yn Dawnsio fel y gall mwy o gynrychiolwyr ei brofi a gwahoddir teulu a ffrindiau’r rhai sydd yn cymryd rhan a chyhoedd Llandrindod i ddod i’r “ymarfer olaf “ cyn y perfformiad cyhoeddus yng Nghaerdydd.

Dilynwch hanes eu comisiwn drwy flogio ar wefan Dawns Powys Dancea gwefannau Joanna a Filipe , a thudalen Gweplyfr-Facebook. 

Dawns TAN Dance

TAN Dance, based in Neath, Port Talbot had three of its artists work with Onil Vizcaino from Spain to develop their work with young people and adults who have Down's Syndrome or other learning disabilities.

TAN Dance Director, Carol Brown developed the commission application to have two associate TAN artists, Leila Bebb and Catherine Coombe work with her to research and adopt the methodology of Onil. Working within a residential centre for young people with Downs Syndrome, Onil runs Asi Somos, a dance performance company who focus on choreographic and performance quality.

Through research and development time with Onil in Wales, Leila, Catherine and Carol observed, queried and developed their ideas and studio-based practice to achieve a higher quality, more rewarding choreographic and performance experience for their participants.

A film of the performance as presented at People Dancing, the international event, will appear here early in 2015.

Find out more about TAN Dance here.

---

Bydd tri o artistiaid Dawns TAN Dance, sydd wedi’i leoli yng Nghastell-nedd Port Talbot, yn gweithio gydag Onil Vizacaino o Sbaen i ddatblygu eu gwaith ymhlith pobl ifanc â Syndrom Down.

Mae Cyfarwyddwr Dawns TAN Dance, Carol Brown yn cydweithio gyda dau artist cysylltiol TAN, Leila Bebb a Catherine Coombe, i ymchwilio i fethodoleg Onil a mabwysiadu’r fethodoleg honno. Gan weithio mewn canolfan breswyl i bobl ifanc â Syndrom Down, mae Onil yn rhedeg Asi Somos, cwmni dawns sy’n canolbwyntio ar goreograffi a pherffomiad o ansawdd.

Drwy ymchwil ac amser datblygu gydag Onil yng Nghymru bydd Leila, Catherine a Carol yn arsylwi, holi a datblygu eu syniadau a’u harferion yn y stiwdio gan geisio cyflawni ansawdd o safon uiwch, profiad coreograffig a pherfformiad mwy boddhaus gyfer eu cyfranogwyr.

Byddan nhw’n dechrau eu proses greadigol ar ddarn o waith newydd gyda chwmni newydd o gyfranogwyr, gyda chymorth Onil yn y stiwdio a thrwy gyfathrebu mewnol. Cyflwynir y gwaith Ddydd Iau fel rhan o raglen Pobl yn Dawnsio.

Dilynwch hanes eu comisiwn yma.

Cai Tomos

Cai Tomos, a freelance choreographer and performer from Dolgellau, North Wales and based in London built upon his previous learning under the mentorship of Anna Halprin, the founder of the Tamalpa Method and deepened his understanding of the Tamalpa methodology through further training and mentoring.

Cai will applied this learning during regular monthly workshops with CAIN, the older people’s dance group he leads at Galeri, Caernarfon, during and beyond this 2014 Wales Commission. Galeri is supporting Cai’s work with CAIN in his capacity as a Creu Cymru Dance Buddy with the venue.

The first part of Cai’s commission activity was a residential programme in France in August 2014, with G. Hoffman Soto, a Senior Associate of the Tamalpa Institute, California who has been teaching in the training programs at Tamalpa Institute since its inception in 1978. As a collaborator at the Institute, he has contributed to the evolving nature of the Tamalpa Life/Art Process. Soto teaches Somatics and Experiential Anatomy at New College of California and has taught internationally since 1979. He also leads a yearly training program in Germany called Awareness in Movement, and has been a regular teacher at the Institute Gestalt Wurzburg since 1981.

Following this residential programme and in his sessions with CAIN, Cai received mentoring support from Lian Wilson, Creative Director with Tamalpa UK and a certified Movement Therapist RSMT and Movement Educator RSME with ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association). Lian is a Tamalpa Practitioner, Dancer and Associate of the Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health, and is a respected and internationally established Tamalpa teacher. She visited Cai and the CAIN group in Caernarfon in October 2014.

Cai shared his learning and spoke about his broad experience of working with older people at People Dancing, and presented the film CAIN (Elegant, Intricate), which is also available to view here.

Find out more about Cai’s work here.Bydd Cai Tomos, coreograffydd llawrydd o Dolgellau, Gogledd Cymru yn adeiladu ar ei brofiad dysgu blaenorol dan fentoriaeth Anna Halprin, sefydlydd y Dull Tamalpa a dyfnhau ei ddealltwriaeth o fethodoleg Tamalpa drwy ychwaneg o hyfforddiant a mentora.

Bydd Cai yn cymhwyso'r hyn a ddysgodd yn ystod ei weithdai misol rheolaidd gyda CAIN, y grwp pobl hyn y mae'n ei arwain yn Galeri, Caernarfon, rhwng nawr a mis Tachwedd. Mae Galeri yn cefnogi gwaith Cai gyda CAIN yn ei swyddogaeth fel Bydi Dawns Creu Cymru yn y lleoliad.

Bydd rhan gyntaf datblygiad Cai yn Awst 2014, drwy raglen breswyl yn Ffrainc, gyda G. Hoffman Soto, un o Uwch Aelodau Cysylltiol Sefydliad Tamalpa, Califfornia, sydd wedi bod yn addysgu rhaglenni hyfforddi yn Sefydliad Tamalpa o'r cychwyn ym 1978. Fel cydweithredwr yn y Sefydliad, mae wedi cyfrannu i natur esblygol y 'Tamalpa Life/Art Process'. Mae Soto yn addysgu Somateg ac Anatomeg drwy Brofiad yn y 'New College of California' ac mae wedi addysgu'n rhyngwladol oddi ar 1979. Mae hefyd yn arwain rhaglen hyfforddi blwyddyn yn Yr Almaen o'r enw 'Ymwybyddiaeth mewn Symud / Awareness in Movement', a bu'n athro rheolaidd yn 'Institute Gestalt Wurzburg' er 1981.

Yn dilyn ei raglen breswyl a'i sesiynau gyda CAIN, bydd Cai yn cael cefnogaeth fentora gan Lian Wilson, Cyfarwyddydd Creadigol Tamalpa UK a Therapydd Symud RSMT ac Addysgydd Symud RSME gydag ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association). Mae Lian yn Ymarferydd Tamalpa, Dawnswraig ac Aelod Cysylltiol Canolfan 'Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health', ac yn athro Tamalpa uchel ei pharch yn rhyngwladol. Bydd hi'n ymweld â Cai a'r grwp CAIN yng Nghaenarfon ym mis Hydref 2014.

Bydd Cai yn rhannu o'r dysg a dderbyniodd a'i brofiadau cyffredinol o weithio â phobl hyn fel rhan o gyflwyno'i Berspectif ac astudiaethau achos yn ystod achlysur Pobl yn Dawnsio "But is it art? The artist and participatory practice and Older People Dancing: Perspectives and case studies."

I ganfod rhagor am waith Cai, cliciwch yma