The UK development organisation and membership
body for community and participatory dance
You are here:> Home > Developing Practice > International conference > Comisiynau Cymru (in Welsh)
Comisiynau Cymru (in Welsh)

Wrth ddathlu ac ystyried hanes unigryw dawns gymunedol yng Nghymru, y wlad sy’n gartref i People Dancing, byddwn yn cydweithio gyda artistiaid dawns gymunedol ac ymarferwyr dawns yng Nghymru i gynhyrchu pedwar comisiwn perfformio newydd.

Gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru , bydd y perfformiadau hyn yn darparu profiad arbrofol i artistiad yng Nghymru drwy bartneriaethau creadigol gydag artistiaid rhyngwladol sy’n gweithio mewn cymunedau ledled y byd. Drwy weithio’n greadigol gydag artistiaid rhyngwladol penodol, caiff artistiaid yng Nghymru eu cynorthwyo i greu gwaith dawns i’w berfformio mewn lleoliadau yn y gymuned. Mae Canolfan y Mileniwm yn cynorthwyo datblygiad a chyflwyniad y comisiynau hyn yn Pobl yn Dawnsio/People Dancing.

Y pedwar prosiect yng Nghymru ydy:

  • Lisa Spaull
  • Dawns Powys Dance - Joanna Young
  • TAN Dance - Leila Bebb, Catherine Coombs and Carol Brown
  • Cai Tomos
Lisa Spaull

Coreograffydd llawrydd a pherfformwraig ydy Lisa Spaull. Mae’n dod o Landudno, Gogledd Cymru, a bydd yn creu gwaith gyda phlant a’u rhieni yn seiliedig ar greaduriaid y môr. Gan ddefnyddio’i phrofiad o greu gwaith proffesiynol ac arwain sesiynau yn y gymuned, yn enwedig dawns plant yn Venue Cymru lle mae’n Fydi Dawns Creu Cymru. Bydd Lisa yn arwain y rhai fydd yn cymryd rhan drwy broses greadigol ryngwethiol gydag artist gweledol a cherddor.

Gan ddatblygu ei diddordeb mewn gwaith dawns rhyng-genedlaethau, mae Lisa wrthi’n recriwtio cyfranogwyr sy’n dod o’r ardal drwy aelodau grwp adrodd straeon yn Venue Cymru. Bydd tua 10 – 16 o bobl yn cymryd rhan a chydbwysedd rhwng yr ifanc a’r oedolion sy’n perthyn iddyn nhw.

Mae Venue Cymru yn cynorthwyo drwy ddarparu gofod ymarfer ar gyfer Lisa fel Bydi Dawns ac aelodau’r gymuned leol fydd y rhai cyntaf i gael gweld y perfformiad cyn yr achlysur yn Pobl yn Dawnsio .

Bydd Lisa’n cydweithio gyda Bronja Novak Lindblad, artist preswyl yn Danstationen, Malmo, Sweden. Mae Bronja wedi datblygu portffolio o brosiectau gwaith ar gyfer plant a theuluoedd gan gynnwys cyflwyniadau yng Ngwyl SALTO, ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yn Sweden.

Cyflwynir y perfformiad Ddydd Gwener fel rhan o raglen Pobl yn Dawnsio.

Dilynwch hynt a helynt eu comisiwn drwy wefan ac oriel Lisa.

Dawns Powys Dance

Bydd Joanna Young, artist o Gaerdydd gyda phrofiad helaeth o weithio gyda chymunedau ar hyd a lled Cymru a phrofiad o gynhyrchu ei gwaith proffesiynol ei hun, yn gweithio gydag aelodau o Ddawns Powys Dance. Bydd Joanna yn cydweithio gyda chyfansoddwr o Bortiwgal, Filipe Sousa, a’r gwneuthurwyr ffilm o Brydain, Simon Clode. Bydd y tîm creadigol yn gweithio i greu gosodiad symud gan ddefnyddio’r statws Dark Sky Zone a Dark Sky Reserve roddir i rai ardaloedd ym Mhowys. Mae’r statws yn cydnabod bod y cyfryw ardaoledd yn isel o ran llygredd a bod hynn’n eu gwneud y lleoedd ardderchog i weld y sêr.

Bwriad Joanna ydy defnyddio’i phrofiad o weithio gyda grwpiau cymunedol Dawns Powys i greu cast o 12-16 o bobl, yn gyfuniad o bobl ifanc o Gwmni Dawns Ieueuctid Powys a phobl hyn o 'Senior Moment(um)'. Wrth weithio’n uniongyrchol gyda’r tri chydweithiwr, caiff hanesion y cyfranogwyr eu hadlewyrchu drwy’r gosodiad, gyda ffilm, sain a’u perfformiad byw eu hunain.

Drwy gyd ymchwilio a chyd-ddyfeisio’r broses, mae Joanna yn edrych ymlaen i ddatblygu ei harferion ei hun a phroses greadigol y cyfranogwyr tu hwnt i’w profiad arferol. Cyflwynir y gwaith ddwy neu dair gwaith yn ystod Pobl yn Dawnsio fel y gall mwy o gynrychiolwyr ei brofi a gwahoddir teulu a ffrindiau’r rhai sydd yn cymryd rhan a chyhoedd Llandrindod i ddod i’r “ymarfer olaf “ cyn y perfformiad cyhoeddus yng Nghaerdydd.

Dilynwch hanes eu comisiwn drwy flogio ar wefan Dawns Powys Dance, a gwefannau Joanna and Filipe , a thudalen Gweplyfr-FacebookFacebook page.

Neilltuwch le nawr i weld eu perfformiad yn Pobl yn Dawnsio.

TAN Dance

Bydd tri o artistiaid Dawns TAN Dance, sydd wedi’i leoli yng Nghastell-nedd Port Talbot, yn gweithio gydag Onil Vizacaino o Sbaen i ddatblygu eu gwaith ymhlith pobl ifanc â Syndrom Down.

Mae Cyfarwyddwr Dawns TAN Dance, Carol Brown yn cydweithio gyda dau artist cysylltiol TAN, Leila Bebb a Catherine Coombe, i ymchwilio i fethodoleg Onil a mabwysiadu’r fethodoleg honno. Gan weithio mewn canolfan breswyl i bobl ifanc â Syndrom Down, mae Onil yn rhedeg Asi Somos, cwmni dawns sy’n canolbwyntio ar goreograffi a pherffomiad o ansawdd.

Drwy ymchwil ac amser datblygu gydag Onil yng Nghymru bydd Leila, Catherine a Carol yn arsylwi, holi a datblygu eu syniadau a’u harferion yn y stiwdio gan geisio cyflawni ansawdd o safon uiwch, profiad coreograffig a pherfformiad mwy boddhaus gyfer eu cyfranogwyr.

Byddan nhw’n dechrau eu proses greadigol ar ddarn o waith newydd gyda chwmni newydd o gyfranogwyr, gyda chymorth Onil yn y stiwdio a thrwy gyfathrebu mewnol. Cyflwynir y gwaith Ddydd Iau fel rhan o raglen Pobl yn Dawnsio.

Dilynwch hanes eu comisiwn yma.

Neilltuwch le nawr i weld eu perfformiad yn Pobl yn Dawnsio

Cai Tomos

Bydd Cai Tomos, coreograffydd llawrydd o Dolgellau, Gogledd Cymru yn adeiladu ar ei brofiad dysgu blaenorol dan fentoriaeth Anna Halprin, sefydlydd y Dull Tamalpa a dyfnhau ei ddealltwriaeth o fethodoleg Tamalpa drwy ychwaneg o hyfforddiant a mentora.

Bydd Cai yn cymhwyso'r hyn a ddysgodd yn ystod ei weithdai misol rheolaidd gyda CAIN, y grwp pobl hyn y mae'n ei arwain yn Galeri, Caernarfon, rhwng nawr a mis Tachwedd. Mae Galeri yn cefnogi gwaith Cai gyda CAIN yn ei swyddogaeth fel Bydi Dawns Creu Cymru yn y lleoliad.

Bydd rhan gyntaf datblygiad Cai yn Awst 2014, drwy raglen breswyl yn Ffrainc, gyda G. Hoffman Soto, un o Uwch Aelodau Cysylltiol Sefydliad Tamalpa, Califfornia, sydd wedi bod yn addysgu rhaglenni hyfforddi yn Sefydliad Tamalpa o'r cychwyn ym 1978. Fel cydweithredwr yn y Sefydliad, mae wedi cyfrannu i natur esblygol y 'Tamalpa Life/Art Process'. Mae Soto yn addysgu Somateg ac Anatomeg drwy Brofiad yn y 'New College of California' ac mae wedi addysgu'n rhyngwladol oddi ar 1979. Mae hefyd yn arwain rhaglen hyfforddi blwyddyn yn Yr Almaen o'r enw 'Ymwybyddiaeth mewn Symud / Awareness in Movement', a bu'n athro rheolaidd yn 'Institute Gestalt Wurzburg' er 1981.

Yn dilyn ei raglen breswyl a'i sesiynau gyda CAIN, bydd Cai yn cael cefnogaeth fentora gan Lian Wilson, Cyfarwyddydd Creadigol Tamalpa UK a Therapydd Symud RSMT ac Addysgydd Symud RSME gydag ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association). Mae Lian yn Ymarferydd Tamalpa, Dawnswraig ac Aelod Cysylltiol Canolfan 'Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health', ac yn athro Tamalpa uchel ei pharch yn rhyngwladol. Bydd hi'n ymweld â Cai a'r grwp CAIN yng Nghaenarfon ym mis Hydref 2014.

Bydd Cai yn rhannu o'r dysg a dderbyniodd a'i brofiadau cyffredinol o weithio â phobl hyn fel rhan o gyflwyno'i Berspectif ac astudiaethau achos yn ystod achlysur Pobl yn Dawnsio "But is it art? The artist and participatory practice and Older People Dancing: Perspectives and case studies."

I ganfod rhagor am waith Cai, cliciwch yma.

Neilltuwch le nawr i fynychu ei sesiynau yn Pobl yn Dawnsio.

Cyflwyir y comisiynau perfformio hyn mewn partneriaeth â Chanolfan y Mileniwm i gynulleidfa o gynrychiolwyr ac i’r cyhoedd fel rhan o raglen Pobl yn Dawnsio a fydd yn dathlu ystod a llwyddiant dawns gymunedol yng Nghymru yngyd â siaradwyr gwadd, sesiynau ymarferol a pherfformiadau o bob cwr o’r byd.